• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
Regulamin przebywania dzieci na świeżym powietrzu w Przedszkolu Nr 366 w Warszawie Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu...

  Regulamin określający uprawnienia i obowiązki rodziców oraz nauczycieli Przedszkola Nr 366 w stosunku do dzieci przebywających w placówce z widocznymi objawami choroby   Podstawy prawne: Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361 ze zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016...

w Przedszkolu Nr 366 w Warszawie Przyprowadzanie dzieci do Przedszkola do Przedszkola dzieci przyprowadzane są przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez inne dorosłe osoby, pisemnie upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów), osoby przyprowadzające dziecko do Przedszkola zobowiązane są rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza...

w Przedszkolu Nr 366 w Warszawie § 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw w Przedszkolu Nr 366 Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa przebywającym na placu zabaw dzieciom. § 2 Zasady korzystania z placu zabaw  Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci...