Opłaty za przedszkole

Zasady wnoszenia opłat

Dnia 1 września 2017 r. wejdzie w życie Uchwała nr XLIX/1205/2017 Rady m. st. Warszawy w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w całym czasie jego pracy
 • Treść uchwały UCHWAŁA NR XLIX12052017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
 • Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. W Przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków. Za dwa posiłki śniadanie i obiad pobiera się opłatę w wysokości 80% stawki dziennej, a za obiad i podwieczorek 70% stawki dziennej, a za obiad 50%.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) wnoszą pełną opłatę za wyżywienie dziecka wg stawki dziennej ustalonej w oparciu o aktualne ceny produktów spożywczych i obowiązujących norm żywieniowych.
 • Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu.
 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłaty nie pobiera się. Rodzic lub opiekun prawny informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

Za pierwszy dzień nieobecności opłata za żywienie będzie zwracana, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godziny 9.00. Nieobecność można zgłosić:                                                                                                                                                                                                                                   osobiście (wpis do zeszytu nieobecności dziecka w przedszkolu),                                                                                                                                                                               pocztą elektroniczną (przedszkole366@onet.pl),                                telefonicznie (22 641 72 22) w godzinach 8.00 – 9.00. (Zarządzenie NR 1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011 r.)

 • Opłaty: za wyżywienie wnosi się z góry w okresach miesięcznych nie później niż do dnia 15-go każdego miesiąca.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z pomocy opieki społecznej, która pokrywa koszty żywienia dziecka w Przedszkolu.
 • Informacja o wyznaczonych terminach pobierania opłat wywieszana jest na tablicy ogłoszeń.

Odpłatność za żywienie

W każdym miesiącu wywieszamy na tablicy informacyjnej w przedszkolu, terminy przyjmowania opłat za żywienie. Prosimy o terminowe wpłaty, zgodnie
z podanymi dniami i godzinami. Jednocześnie przypominamy, że Rodzice obowiązani są wnosić opłaty w ustalonych terminach, bez względu na ewentualną, dłuższą nieobecność dziecka.

  • Dzienna stawka żywieniowa wynosi:
 • 9,00 zł
 • Śniadanie i obiad: 7,20 zł
 • Obiad i podwieczorek: 6,30 zł
 • Obiad 4,50 zł

Forma regulowania opłaty za żywienie

 • 1. Wpłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy – opłata za żywienie:

69103015080000000550327066

 • 2. Wpłaty gotówki w kasie przedszkola w ustalonych i podanych do wiadomości terminach.

Rodzice, którzy chcieliby skorzystać z opłat przelewem proszeni są
o uzgodnienie tego z kierownikiem gospodarczym Panią Hieronimą Konobrocką.

 

 

 

12.08 – 31.08.2020 -przerwa w funkcjonowaniu (przedszkole będzie zamknięte).

Zebranie informacyjne, spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich – szczegóły w dziale Informacje-Adaptacja