Zdolny przedszkolak czyli talent niejedno ma imię” – program stymulujący rozwój dziecka zdolnego w wieku przedszkolnym.

cele programu:

 • rozpoznawanie i rozwijanie u dzieci zdolności indywidualnych.
 • stwarzanie warunków (sytuacji edukacyjnych) do odkrywania, poznawania, eksperymentowania, działania w różnych formach,
 • rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywnych postaw,
 • kształtowanie pozytywnej samooceny, wiary we własne siły i możliwości,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami, przezwyciężanie lęku przed porażką,
 • budowanie pozytywnych relacji społecznych.

„Rodzic bliżej przedszkola” – program współpracy z rodzicami.

cele programu:

 • podniesienie jakości współpracy z rodzicami poprzez poszukiwanie nowych jej form
 • promocja placówki w środowisku lokalnym,
 • nawiązanie partnerskich stosunków z członkami rodzin przedszkolaków,
 • poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i jej pracowników,
 • zapoznanie rodziców z ich prawami i obowiązkami,
 • aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu grupy i przedszkola,
 • współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci,
 • zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjno – wychowawczymi dzieci,
 • obustronne wsparcie rodzic – nauczyciel w oddziaływaniach edukacyjno – wychowawczych oraz niesienie pomocy rodzicom w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych,
 • poszukiwanie partnerów, ofiarodawców, sponsorów.

 

 

12.08 – 31.08.2020 -przerwa w funkcjonowaniu (przedszkole będzie zamknięte).

Zebranie informacyjne, spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich – szczegóły w dziale Informacje-Adaptacja