„Rodzic bliżej przedszkola” – program współpracy z rodzicami.

cele programu:

  • podniesienie jakości współpracy z rodzicami poprzez poszukiwanie nowych jej form
  • promocja placówki w środowisku lokalnym,
  • nawiązanie partnerskich stosunków z członkami rodzin przedszkolaków,
  • poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i jej pracowników,
  • zapoznanie rodziców z ich prawami i obowiązkami,
  • aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu grupy i przedszkola,
  • współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci,
  • zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjno – wychowawczymi dzieci,
  • obustronne wsparcie rodzic – nauczyciel w oddziaływaniach edukacyjno – wychowawczych oraz niesienie pomocy rodzicom w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych,
  • poszukiwanie partnerów, ofiarodawców, sponsorów.

 

 

12.08 – 31.08.2020 -przerwa w funkcjonowaniu (przedszkole będzie zamknięte).

Zebranie informacyjne, spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich – szczegóły w dziale Informacje-Adaptacja