Regulamin korzystania z placu zabaw

w Przedszkolu Nr 366 w Warszawie

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw w Przedszkolu Nr 366
 2. Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa przebywającym na placu zabaw dzieciom.

§ 2

Zasady korzystania z placu zabaw 

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat wychowanków przedszkola.
 2. Z urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkola.
 3. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu na placu zabaw odpowiadają nauczyciele poszczególnych oddziałów przedszkolnych wspomagani przez pracowników obsługi.
 4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Nauczyciele mają obowiązek zapoznać dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw oraz konsekwentnie wymagać ich przestrzegania.
 6. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw, bramka wejściowa do ogrodu powinna być zamknięta na klucz.
 7. Na placu zabaw mogą być organizowane zabawy oraz ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne, zawody – na potrzeby organizowanych zajęć może być wnoszony dodatkowy sprzęt.
 8. Przed każdorazowym opuszczaniem placu zabaw nauczycielka wraz z dziećmi porządkuje wszystkie przenośne zabawki, gromadząc je w miejscu do tego przeznaczonym.
 9. O odbiorze dziecka z placu zabaw rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione mają obowiązek powiadomić nauczyciela.
 10. Z chwilą odbioru dziecka, jego rodzice/prawni opiekunowie bądź osoby upoważnione ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.
 11. Po odebraniu dziecka rodzice/prawni opiekunowie lub osoby upoważnione powinny niezwłocznie opuścić teren ogrodu.
 12. Podczas opuszczania placu zabaw, rodzice/prawni opiekunowie lub osoby upoważnione mają obowiązek zamknąć za sobą bramkę na zapadkę znajdującą się na górze bramki.
 13. Na terenie placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz: śmiecenia, palenia tytoniu, picia alkoholu, wprowadzania psów, niszczenia roślinności.
 14. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń należy zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola.
 15. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się dozorcom zatrudnionym w przedszkolu.
 16. Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków dozorców zatrudnionych w przedszkolu.

§ 3

Postanowienia końcowe.

 1. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są pracownicy przedszkola, rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby pisemnie przez nich upoważnione.
 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                  Ewa Wieczorek                                                                                       Dyrektor Przedszkola Nr 366