Rekrutacja do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Wyniki rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

Ø  elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

Ø  przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisu_dziecka_do_placowki_kwalifikacji.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Wnioski przyjmowane będą do 23 kwietnia 2020 do godz. 22.00  poprzez  Przesłanie na adres mailowy przedszkola/szkole pierwszego wyboru skanu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.                  na adres placówki p366@edu.um.warszawa.pl,  
Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu do wniosku należy dołączyć oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.
W przypadku niedostarczenia zaświadczeń i wymaganych dokumentów kryterium zostanie anulowane.

Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem prowadzone będzie zgodnie
z ustalonymi w m.st. Warszawa zasadami i kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych w harmonogramie

Nowy harmonogra rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 

Szczegółowe informacje, adres elektronicznego systemu zapisów znajdują się pod adresem:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Rekrutacja do przedszkola

Rodzic/opiekun prawny składa w przedszkolu pierwszego wyboru podpisany wniosek
o przyjęcie dziecka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych