Rekrutacja do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli w związku z koronawirusem


Wnioski przyjmowane będą do 23 kwietnia 2020 do godz. 22.00  poprzez  Przesłanie na adres mailowy przedszkola/szkole pierwszego wyboru skanu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.                  na adres placówki p366@edu.um.warszawa.pl,  
Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu do wniosku należy dołączyć oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.
W przypadku niedostarczenia zaświadczeń i wymaganych dokumentów kryterium zostanie anulowane.

Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem prowadzone będzie zgodnie
z ustalonymi w m.st. Warszawa zasadami i kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych w harmonogramie

Szczegółowe informacje, adres elektronicznego systemu zapisów znajdują się pod adresem:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Rekrutacja do przedszkola

Rodzic/opiekun prawny składa w przedszkolu pierwszego wyboru podpisany wniosek
o przyjęcie dziecka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

 

 

Zapisy na opiekę wakacyjną do 7 kwietnia do godz. 24.00 – szczegóły w dziale Informacje dla rodziców

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI – II ETAP 30.03.2020 – 23.04.2020- szczegóły w dziale Informacje dla rodziców

 

 

 

Font Resize
Contrast