Zasady przyprowadzania oraz odbierania dzieci z Przedszkola

w Przedszkolu Nr 366 w Warszawie

Przyprowadzanie dzieci do Przedszkola

 • do Przedszkola dzieci przyprowadzane są przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez inne dorosłe osoby, pisemnie upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów),
 • osoby przyprowadzające dziecko do Przedszkola zobowiązane są rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej,
 • nauczyciel Przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) bez wiedzy nauczyciela na terenie Przedszkola np. przed budynkiem Przedszkola, w szatni, na korytarzu przed salą zajęć itp.,
 • dzieci powinny być przyprowadzane do Przedszkola do godziny 8.20. lub w każdym innym czasie pracy placówki. W przypadku spóźnienia spowodowanego ważną sytuacją życiową, rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do wcześniejszego telefonicznego lub osobistego powiadomienia nauczyciela dziecka.

Odbieranie dzieci z Przedszkola

 • dziecko może być odebrane z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę pisemnie upoważnioną przez rodziców, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • odbieranie dzieci odbywa się przez domofon zainstalowany w holu wejściowym Przedszkola,
 • rodzic (prawny opiekun) lub osoba pisemnie upoważniona przez rodziców (prawnych opiekunów) odbierająca dziecko ma obowiązek poczekać w szatni aż dziecko zostanie przyprowadzone z grupy przez nauczycielkę, pomoc nauczyciela lub woźną,
 • dziecko pod opieką rodzica (prawnego opiekuna) lub osoby pisemnie upoważnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) ubiera się w szatni i opuszcza teren Przedszkola,
 • rodzic (prawny opiekun) lub osoba pisemnie upoważniona przez rodziców (prawnych opiekunów) odbierająca dziecko przebywające w ogrodzie przedszkolnym ma obowiązek wejścia na teren ogrodu i osobistego poinformowania opiekującego się dzieckiem nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka, a następnie po odebraniu dziecka od nauczyciela opuszcza wraz z dzieckiem teren ogrodu,
 • rodzice (prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne oświadczenia o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z Przedszkola,
 • upoważnienie powinno być podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, chyba że któreś z nich ma ograniczone prawa rodzicielskie,
 • rodzice (prawni opiekunowie), podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą,
 • rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić w formie pisemnej określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola,
 • telefoniczna prośba rodzica (prawnego opiekuna) bez pisemnego upoważnienia do wydania dziecka nie będzie uwzględniania,
 • upoważnienie jest ważne przez jeden rok,
 • upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane,
 • na prośbę nauczyciela lub innego pracownika Przedszkola osoba odbierająca dziecko z Przedszkola powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość,
 • osoba odbierająca dziecko z Przedszkola nie może znajdować się pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających lub w innym stanie, uniemożliwiającym zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji pracownik Przedszkola ma prawo nie wydać dziecka i zatrzymać je w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy, powiadomić Dyrektora Przedszkola oraz jak najszybciej skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka,
 • życzenie rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące nieodbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe,
 • osobą upoważnioną do odbierania dziecka z Przedszkola może być tylko osoba pełnoletnia,
 • rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) zobowiązani są do odbioru dziecka
  z Przedszkola najpóźniej do godziny 17.30.

 

 

12.08 – 31.08.2020 -przerwa w funkcjonowaniu (przedszkole będzie zamknięte).

Zebranie informacyjne, spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich – szczegóły w dziale Informacje-Adaptacja