• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, także Konwencją o Prawach Dziecka rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) należy:

 • przestrzeganie statutu Przedszkola,
 • interesowanie się pracą Przedszkola poprzez czynny udział w ogólnych i grupowych zebraniach rodziców,
 • bieżące zapoznawanie się z treścią komunikatów i ogłoszeń zamieszczanych na tablicy ogłoszeń,
 • przestrzeganie rozkładu dnia, punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola, wcześniejsze (do godziny 8.20) powiadamianie nauczycieli w grupie o planowanym spóźnieniu się dziecka do Przedszkola,
 • dbanie o codzienną higienę i estetyczny wygląd dziecka,
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 • respektowanie zarządzeń Dyrektora, uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu,
 • przekazywanie nauczycielom w grupach aktualnych numerów telefonów kontaktowych oraz bieżące informowanie nauczycieli o ewentualnych zmianach numerów telefonów,
 • informowanie nauczycieli o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu oraz niezwłoczne zawiadamianie o chorobach zakaźnych,
 • informowanie nauczycieli w grupie o alergiach pokarmowych w celu, w miarę możliwości wyeliminowania z jadłospisu produktów uczulających,
 • baczne zwracanie uwagi na swoje dziecko i nie przyprowadzanie do Przedszkola dziecka chorego, w trosce o zdrowie innych wychowanków i personelu opiekującego się dziećmi,
 • jak najszybsze odebranie dziecka z Przedszkola, po uzyskaniu informacji o nagłym pogorszeniu się stanu jego zdrowia,
 • dostarczenie do nauczyciela zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Przedszkola każdorazowo po przebytej przez dziecko chorobie zakaźnej,
 • dbałość o mienie Przedszkola.

3. Rodzice mają prawo do:

 • udziału w zajęciach adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych w celu obniżenia poziomu lęku(u dzieci i rodziców), obserwacji dzieci w kontaktach społecznych oraz konsultacji z nauczycielami i specjalistami pracującymi w Przedszkolu,
 • zapoznania się z zakresem treści programowych realizowanych w każdej grupie wiekowej, w celu utrwalania nawyków, umiejętności i wiadomości pomocnych w osiągnięciu przez dziecko gotowości szkolnej; zakres treści programowych realizowanych w danym miesiącu w każdej grupie jest dostępny na tablicach ogłoszeń,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem prowadzącym grupę,
 • uzyskiwania porad i wskazówek nauczycieli, logopedy i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczo-dydaktycznych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • wyrażania i przekazywania bezpośrednio nauczycielom oraz Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi, gdy zagadnienie dotyczy spraw pedagogicznych) wniosków, propozycji zmian wynikających z obserwacji Przedszkola, poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców,
 • wyrażania i przekazywania opinii o pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców,
 • udział w wycieczkach grupowych, w charakterze pomocników, opiekunów wspomagających pracę nauczycieli.

4. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko oraz określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.