• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony
 

Regulamin określający uprawnienia i obowiązki rodziców oraz nauczycieli Przedszkola Nr 366
w stosunku do dzieci przebywających
w placówce z widocznymi objawami choroby

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 161 poz. 968 ze zm.),
 • Statut Przedszkola nr 366 w Warszawie.

 

Uprawnienia i obowiązki rodziców i nauczycieli

 1. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
 2. Chore dziecko nie powinno mieć kontaktu z innymi dziećmi i uczestniczyć w zajęciach, gdy:
 • jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu z powodu złego samopoczucia;
 • jest bardzo zakatarzone i kaszlące;
 • jego stan wymaga fachowej opieki;
 • może zarazić inne dzieci.
 1. Nauczyciel ma obowiązek natychmiast wezwać rodziców (prawnych opiekunów), jeśli zaobserwuje u dziecka:
 • podwyższoną temperaturę;
 • zmiany na skórze (wysypka, zmiany ropne, znaczne zaczerwienienia);
 • ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaczerwienione a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku);
 • wyraźne zmiany w zachowaniu – dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle;
 • problemy z oddychaniem spowodowane katarem, bólem gardła, kaszlem;
 • biegunkę, wymioty;
 • symptomy chorób zakaźnych.
 1. Nauczyciel po zaobserwowaniu widocznych zmian u dziecka natychmiast telefonicznie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o jego stanie zdrowia.
 2. W przypadku wyraźnego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka przed przybyciem rodziców (opiekunów prawnych), nauczyciel powiadamia Dyrektora przedszkola i pogotowie ratunkowe.
 3. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych.
 4. Rodzice w krótkim czasie po otrzymaniu informacji o stanie zdrowia dziecka mają obowiązek odebrać je z przedszkola.
 5. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
 7. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 8. W przedszkolu w widocznym miejscu znajduje się informacja dla rodziców o następującej treści: „Dzieci zakaźnie chore, z gorączką lub przeziębione powinny pozostać w domu. Katar i kaszel to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. W początkowej fazie choroby dziecko najbardziej zaraża kolegów. Jeżeli dziecko źle się poczuje natychmiast Was, Drodzy Rodzice, o tym powiadomimy. Prosimy o zgłaszanie nam wszystkich przypadków zachorowań dzieci na choroby zakaźne. Szanujmy siebie nawzajem!  Nie chcemy, żeby dzieci wracające do przedszkola po przebytej chorobie kolejny raz musiały przechodzić długie leczenie!”
 9. W sprawach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ewa Wieczorek

Dyrektor Przedszkola 366

Warszawa, 05 marca 2018 r.