• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Regulamin przebywania dzieci na świeżym powietrzu

w Przedszkolu Nr 366 w Warszawie

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz U z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.)

Regulamin obowiązuje nauczycieli, woźne, pomoce nauczycieli, dozorców, rodziców i dzieci uczęszczające do przedszkola.

 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
 2. Dzieci powinny być ubrane stosownie do pory roku (np. kalosze, peleryna przeciw deszczowa, rękawiczki, nakrycie głowy w upalne dni).
 3. Zajęcia programowe: spacery, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy odbywają się na świeżym powietrzu bez względu na porę roku.
 4. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego, placu zabaw, podczas spacerów oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci (odpowiednie zapisy w dzienniku).
 5. Każdorazowo przed wyjściem na świeże powietrze nauczyciel przypomina dzieciom zawarte umowy.
 6. Przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego dozorca powinien sprawdzić teren i usunąć ewentualne zagrożenia.
 7. W czasie pobytu na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym, na placu zabaw) nauczycielowi grupy 3 – latków towarzyszy pomoc nauczyciela, a podczas spacerów w każdej grupie woźna oddziałowa.
 8. Nauczyciel udający się z dziećmi na spacer w pobliski teren, dokonuje zapisu w zeszycie wyjść, podając liczbę dzieci oraz miejsce pobytu.
 9. Podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony jezdni.
 10. Przed każdym planowanym przejściem przez jezdnię nauczyciel przypomina dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.
 11. Przejście przez jezdnię odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami, nauczyciel asekuruje stojąc na środku jezdni.
 12. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym musi być zamknięta brama wjazdowa oraz bramka wejściowa do ogrodu.
 13. Dzieci mogą korzystać z urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła
 14. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury
 15. W czasie dużego nasłonecznienia, w miarę możliwości dzieci powinny przebywać w miejscach zacienionych.
 16. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na świeżym powietrzu w przypadku:
  - deszczu,                                                                           
  - silnego wiatru grożącego złamaniem drzew, konarów, gałęzi,                                                        
  - burzy,                                                                                                                    
  - ulewnych opadów,                                                                                               
  - temperatury poniżej minus 10ºC
 17. Na świeże powietrze nauczyciel wychodzi ze wszystkimi dziećmi z danej grupy (nie ma możliwości pozostawienia dziecka w innej grupie).

Ewa Wieczorek

Dyrektor Przedszkola