• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
Powitanie dnia w Przedszkolu
07.00 – 08.45 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Praca indywidualna, wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.
Zabawy ruchowe integrujące całą grupę, ćwiczenia poranne/zabawa ruchowa.
09.00-09.30 Czynności higieniczne, praca dyżurnych, przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
Śniadanie
Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie: przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami. Mycie zębów.
09.30 – 10.30 Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka według wybranego programu wychowania przedszkolnego, organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć
Edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna, językowa, matematyczna, artystyczna, społeczna, wprowadzanie w świat wartości.
Sprzątanie sali, przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze.
Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem do ogrodu (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków).
Zabawy z językiem obcym nowożytnym.
Zajęcia dodatkowe.
10.30 – 11.50 Zabawy dowolne i organizowane w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia ruchowe, gry sportowe, wycieczki i spacery, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego, obserwacje przyrodnicze.
Zabawy z językiem obcym nowożytnym.
Zajęcia dodatkowe.
11.50 – 12.30 Przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience.
Obiad
Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalnego zachowania się przy stole, kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania się.
Zabawy z językiem obcym nowożytnym.
12.30 – 14.45 Dzieci 3 letnie – odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie,
Dzieci 4, 5, 6 – letnie – relaks poobiedni, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie, praca indywidualna z dziećmi. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi – dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym/spacer, obserwacje przyrodnicze.
Dzieci 5, 6 – letnie – kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela, zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.
Zajęcia dodatkowe. Religia – dla 6-latków.
15.00 – 15.30 Przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych, czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.
Podwieczorek – kształtowanie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
15.30 – 17.00 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela/zabawy integracyjne/muzyczno-ruchowe, praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, zabawy tematyczne, własna aktywność dzieci, porządkowanie sali, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
Pożegnanie dnia w Przedszkolu