• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
Cele programu: – zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zabawach muzyczno- ruchowych i grach sportowych. – kształtowanie wśród dzieci świadomości potrzeby dbania o zdrowie w sferze fizycznej. Cele szczegółowe: Dzieci: – chętnie uczestniczą w zabawach muzyczno- ruchowych oraz w ćwiczeniach gimnastycznych; – wiedzą, że ruch to zdrowie; – zdają sobie sprawę, że trzeba...

cele programu: podniesienie jakości współpracy z rodzicami poprzez poszukiwanie nowych jej form promocja placówki w środowisku lokalnym, nawiązanie partnerskich stosunków z członkami rodzin przedszkolaków, poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i jej pracowników, zapoznanie rodziców z ich prawami i obowiązkami, aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu grupy i przedszkola, współdziałanie z...

cele programu: rozpoznawanie i rozwijanie u dzieci zdolności indywidualnych. stwarzanie warunków (sytuacji edukacyjnych) do odkrywania, poznawania, eksperymentowania, działania w różnych formach, rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywnych postaw, kształtowanie pozytywnej samooceny, wiary we własne siły i możliwości, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami, przezwyciężanie lęku przed porażką, budowanie pozytywnych relacji społecznych. „Rodzic...

Głównymi celami w naszej pracy z dziećmi bazując o program plastyczny będą: 1. Kształcenie wrażliwości na piękno we wszelkich jego przejawach oraz zdolności estetycznego postrzegania. 2. Umacnianie wiary dziecka we własne możliwości i zdolność wypowiadania się w różnych technikach plastycznych poprzez linię , barwę i formę przestrzenną. 3. Stwarzanie dzieciom...