• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

celem głównym tego programu jest profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dostępu do wczesnej diagnozy i terapii logopedycznej, wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i trwałe jej usprawnianie oraz zaangażowanie rodziców do świadomej współpracy nad rozwojem dzieci i kształtowaniem ich prawidłowej wymowy.

cele programu:

Ukierunkowane na dziecko:

 • wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wad wymowy i podjęcie niezbędnych działań profilaktycznych,
 • zapobieganie wymowie międzyzębowej
 • wczesne podjęcie działań korygujących i profilaktycznych wobec, dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia i aparatu oddechowego,
 • objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie zdiagnozowanych zaburzeń i wad wymowy,
 • usprawnianie procesu komunikacji językowej,
 • integracja dzieci w trakcie grupowych zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny.

Ukierunkowane na nauczyciela:

 • podejmowanie działań mających na celu usprawnianie aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego,
 • dokonywanie pogłębionej diagnozy pedagogicznej dzieci z wybranymi deficytami rozwojowymi i planowanie z nimi działań wspierających,
 • poszerzanie wiedzy na temat rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym, przyczyn występujących nieprawidłowości oraz o metodach i technikach wspomagających prawidłowy rozwój mowy,
 • zaangażowanie w utrwalanie postępów dziecka,
 • współpraca nauczycieli, rodziców, logopedy i innych specjalistów w zakresie ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na dziecko.

Ukierunkowanie na rodziców:

 • podjęcie współpracy z logopedą,
 • wyposażenie dziecka w zeszyt do zajęć logopedycznych, w którym logopeda będzie zamieszczał propozycje ćwiczeń,
 • systematyczne utrwalanie z dzieckiem w domu zawartego w zeszycie materiału logopedycznego,
 • motywowanie do systematycznych zabaw i ćwiczeń z dzieckiem w domu,
 • wzmacnianie pozytywnych relacji rodzic – dziecko,
 • włączenie rodziców do realizacji działań profilaktycznych – stymulujących rozwój mowy ich dziecka,